Feste, fredningstid, gjenbruk og sletting av grav


[ALT]

Ansvarlig for / feste av grav
Ansvarlig for gravferden er normalt også ansvarlig/fester av gravstedet (kistegravsted eller urnegravsted). Opprettelse av en ny kiste-/urneplass er frigrav, og det betales ikke festeavgift i gravens fredningstid på 20 år. Ved nedsettelse på eksisterende gravsted, etableres/viderføres et festeforhold (leieforhold) med festeavgift fra siste nedsetting.

Fredningstid
Det kan ikke settes ned ny kiste i graven før fredningstidens utløp. Det er likevel anledning til å sette ned urne da denne settes over kisten og ikke vil forstyrre gravfreden. Dersom det settes ned en urne i et gravsted før fredningstidens utløp, festes hele graven for 20 nye år.
En urnegrav består som regel av fire urneplasser. En urne kan ikke settes ned over en annen urne før fredningstidens utløp. 

Reservasjon av grav
Ved kistebegravelse er det anledning til å reservere en kisteplass ved siden av. Da belastes det festeavgift for den reserverte graven i 20 år. Den graven som tas i bruk er fritatt festeavgift i 20 år.

Ved bruk av eksisterende gravsted
Dersom avdøde skal gravlegges på et allerede eksisterende gravsted/feste må dette godkjennes av den som  er fester. Noen av kistegravene kan imidlertid ikke gjenbrukes.  Fester får opplysninger om dette ved henvendelse til kirkekontoret.

Festefornyelse av gravsted
20 år etter siste gravlegging eller når festeforholdet utgår, sender Kirkelig fellesråd brev til fester med forespørsel om det er ønskelig å forlenge festet. Vedkommende må da betale festeavgift for hele gravstedet. Festeavgiften blir sendt til den personen som står oppført som ansvarlig fester. Festeavgiften fastsettes av Grane kommune etter innstilling fra Grane kirkelige fellesråd. Dersom festet ikke er blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.
Når det har gått 60 år siden siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesiell tillatelse fra Kirkelig fellesråd.

Overføring av feste
Dersom fester for et gravsted ikke lenger ønsker å stå som fester, kan festeforholdet overføres til en annen person. Begge må fylle ut og signere på Skjema for overføring av festerett- se nederst på siden.

I forbindelse med dødsfall kan avdøde ha festeansvar for flere gravsteder. Den som er anvarlig/fester for avdøde settes inn som fester på gravsted avdøde hadde ansvar for, med mindre vi får informasjon om noe annet. Oppsigelse av festeavtale når fester er død, benytt skjema nederst på siden.

Sletting av gravsted 
Det er kun fester som kan avslutte festeforholdet. Dersom fester ønsker å avslutte festeforholdet før fredningstidens utløp (før 20 år etter siste gravlegging), vil gravsteinen bli fjernet og Kirkelig fellesråd være ansvarlig for gravstedet inntil fredningstidens utløp.
Dersom fester ikke ønsker å forlenge festet etter fredningstidens utløp, slettes graven og gravminnet blir fjernet av fester eller Kirkelig fellesråd.

Oppsigelse av festeforhold, benytt Skjema for oppsigelse av festerett- se nederst på siden

 

Skjema for oppsigelse av festerett 

Skjema for overføring av festerett

Skjema for oppsigelse av festeavtale når fester er død

 

 

Tilbake